World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

List of administrative divisions of Inner Mongolia

Article Id: WHEBN0000867495
Reproduction Date:

Title: List of administrative divisions of Inner Mongolia  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Ordos City, List of county-level divisions of China, Inner Mongolia, Hanggin Rear Banner, Baochang, Taibus Banner
Collection: Geography of Inner Mongolia, Lists of Administrative Divisions of China
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

List of administrative divisions of Inner Mongolia

Inner Mongolia
Autonomous Region
Autonomous region
Capital: Hohhot
Prefectural level divisions
Prefectural cities 9
Leagues 3
County level divisions
County cities 11
Counties 17
Banners 49
Autonomous banners 3
Districts 22
Township level divisions
Towns 532
Townships 407
Ethnic townships 18
Sumu 277
Ethnic sumu 1
Subdistricts 190

Inner Mongolia, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of prefecture-level divisions, which are divided into county-level divisions, which are then divided into township-level divisions.

Contents

  • Administrative divisions 1
  • Recent changes in administrative divisions 2
  • Population composition 3
    • Prefectures 3.1
    • Counties 3.2
  • References 4

Administrative divisions

This chart lists only the prefecture-level and county-level divisions of Inner Mongolia.
Prefecture level County Level
Name Mongolian Transliteration SASM/GNC
official transcription
Chinese Pinyin Division code[1]
Hohhot City
ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ
Kökeqota
Hohhôt
呼和浩特市
Hūhéhàotè Shì
(Capital)
(1501)
Xincheng District ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Sin-e Qota toɣoriɣ 新城区 Xīnchéng Qū 150102
Huimin District ᠬᠣᠳᠣᠩ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qotoŋ Arad-un toɣoriɣ 回民区 Huímín Qū 150103
Yuquan District ᠢᠤᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Iui čiuvan toɣoriɣ 玉泉区 Yùquán Qū 150104
Saihan District ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Sayiqan toɣoriɣ 赛罕区 Sàihǎn Qū 150105
Tumed Left Banner ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Tümed Jegün qosiɣu hôxûû 土默特左旗 Tǔmòtè Zuǒ Qí 150121
Togtoh County ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ Toɣtaqu siyan xaan 托克托县 Tuōkètuō Xiàn 150122
Horinger County ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ Qorin Ger siyan xaan 和林格尔县 Hélíngé'ěr Xiàn 150123
Qingshuihe County ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ Čiŋ šüi hė siyan xaan 清水河县 Qīngshuǐhé Xiàn 150124
Wuchuan County ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ Üčuvan siyan xaan 武川县 Wǔchuān Xiàn 150125
Baotou City
ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ
Buɣutu qota
Bûgt hôt
包头市
Bāotóu Shì
(1502)
Donghe District ᠳᠦᠩᠾᠧ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Düŋhė toɣoriɣ 东河区 Dōnghé Qū 150202
Hondlon District ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Köndelen toɣoriɣ 昆都仑区 Kūndūlún Qū 150203
Qingshan District ᠴᠢᠩᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Čiŋšan toɣoriɣ 青山区 Qīngshān Qū 150204
Shiguai District ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Siɣuyitu toɣoriɣ 石拐区 Shíguǎi Qū 150205
Bayanobo Mining District ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Bayan Oboɣ-a Aɣurqai-yin toɣoriɣ 白云鄂博矿区 Báiyún Èbó Kuàngqū 150206
Jiuyuan District ᠵᠢᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Jiü yuvan toɣoriɣ 九原区 Jiǔyuán Qū 150207
Tumed Right Banner ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Tümed Baraɣun qosiɣu hôxûû 土默特右旗 Tǔmòtè Yòu Qí 150221
Guyang County ᠭᠦᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ Güyaŋ siyan xaan 固阳县 Gùyáng Xiàn 150222
Darhanmuminggan
United Banner
ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Darqan Muumiŋɣan Qolboɣatu qosiɣu hôxûû 达尔罕茂明安
联合旗
Dá'ěrhǎn Màomíng'ān
Liánhé Qí
150223
Wuhai City
ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ
Üqai qota
hôt
乌海市
Wūhǎi Shì
(1503)
Haibowan District ᠬᠠᠶᠢᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qayirub-un Toqoi toɣoriɣ 海勃湾区 Hǎibówān Qū 150302
Hainan District ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qayinan toɣoriɣ 海南区 Hǎinán Qū 150303
Wuda District ᠤᠳᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Uda toɣoriɣ 乌达区 Wūdá Qū 150304
Chifeng City
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ
Ulaɣanqada qota
Ûlaanhad hôt
赤峰市
Chìfēng Shì
(1504)
Hongshan District ᠬᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Küŋ šan toɣoriɣ 红山区 Hóngshān Qū 150402
Yuanbaoshan District ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Yuvan boo šan toɣoriɣ 元宝山区 Yuánbǎoshān Qū 150403
Songshan District ᠰᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Süŋ šan toɣoriɣ 松山区 Sōngshān Qū 150404
Arhorqin Banner ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Aru Qorčin qosiɣu hôxûû 阿鲁科尔沁旗 Ālǔkē'ěrqìn Qí 150421
Bairin Left Banner ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Baɣarin Jegün qosiɣu hôxûû 巴林左旗 Bālín Zuǒ Qí 150422
Bairin Right Banner ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Baɣarin Baraɣun qosiɣu hôxûû 巴林右旗 Bālín Yòu Qí 150423
Linxi County ᠯᠢᠨᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ Linsi siyan xaan 林西县 Línxī Xiàn 150424
Hexigten Banner ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Kesigten qosiɣu hôxûû 克什克腾旗 Kèshíkèténg Qí 150425
Ongniud Banner ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Oŋniɣud qosiɣu hôxûû 翁牛特旗 Wēngniútè Qí 150426
Harqin Banner ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaračin qosiɣu hôxûû 喀喇沁旗 Kālāqìn Qí 150428
Ningcheng County ᠨᠢᠩᠴᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ Niŋčėŋ siyan xaan 宁城县 Níngchéng Xiàn 150429
Aohan Banner ᠠᠤᠬᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Auqan qosiɣu hôxûû 敖汉旗 Áohàn Qi 150430
Tongliao City
ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ
Tüŋliyou qota
Tungliyo hôt
通辽市
Tōngliáo Shì
(1505)
Horqin District ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qorčin toɣoriɣ 科尔沁区 Kē'ěrqìn Qū 150502
Horqin Left Middle Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Jegün Ɣarun Dumdadu qosiɣu hôxûû 科尔沁左翼中旗 Kē'ěrqìn Zuǒyì Zhōng Qí 150521
Horqin Left Back Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Jegün Ɣarun Qoyitu qosiɣu hôxûû 科尔沁左翼后旗 Kē'ěrqìn Zuǒyì Hòu Qí 150522
Kailu County ᠺᠠᠶᠢᠯᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ Ḵayilü siyan xaan 开鲁县 Kāilǔ Xiàn 150523
Hure Banner ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Küriy-e qosiɣu hôxûû 库伦旗 Kùlún Qí 150524
Naiman Banner ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Naiman qosiɣu hôxûû 奈曼旗 Nàimàn Qí 150525
Jarud Banner ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jarud qosiɣu hôxûû 扎鲁特旗 Zālǔtè Qí 150526
Holingol City ᠬᠣᠣᠯᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ Qoolin Ɣool qota gôl hôt 霍林郭勒市 Huòlínguōlè Shì 150581
Ordos City
ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ
Ordos qota
hôt
鄂尔多斯市
È'ěrduōsī Shì
(1506)
Dongsheng District ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Düŋšėŋ toɣoriɣ 东胜区 Dōngshèng Qū 150602
Dalad Banner ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Dalad qosiɣu hôxûû 达拉特旗 Dálātè Qí 150621
Jungar Banner ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jegünɣar qosiɣu hôxûû 准格尔旗 Zhǔngé'ěr Qí 150622
Otog Front Banner ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Otoɣ-un Emünedü qosiɣu hôxûû 鄂托克前旗 Ètuōkè Qián Qí 150623
Otog Banner ᠣᠲᠣᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Otoɣ qosiɣu hôxûû 鄂托克旗 Ètuōkè Qí 150624
Hanggin Banner ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaŋɣin qosiɣu hôxûû 杭锦旗 Hángjǐn Qí 150625
Uxin Banner ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Üüsin qosiɣu hôxûû 乌审旗 Wūshěn Qí 150626
Ejinhoro Banner ᠡᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Ejin Qoroɣ-a qosiɣu hôxûû 伊金霍洛旗 Yījīnhuòluò Qí 150627
Hulunbuir City
ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ
Kölön Buyir qota
hôt
呼伦贝尔市
Hūlúnbèi'ěr Shì
(1507)
Hailar District ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Qayilar toɣoriɣ 海拉尔区 Hǎilā'ěr Qū 150702
Jalainur District ᠵᠠᠯᠠᠢᠳᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Jalainaɣur toɣoriɣ 扎赉诺尔区 Zhālàinuò'ěr Qū 150703
Arun Banner ᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Arun qosiɣu hôxûû 阿荣旗 Āróng Qí 150721
Morindawa Daur
Autonomous Banner
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Morin Dabaɣ-a Daɣur öbertegen jasaqu qosiɣu hôxûû 莫力达瓦
达斡尔族自治旗
Mòlìdáwǎ Dáwò'ěrzú Zìzhìqí 150722
Oroqin Autonomous Banner ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Orčon-u öbertegen jasaqu qosiɣu hôxûû 鄂伦春自治旗 Èlúnchūn Zìzhìqí 150723
Evenk Autonomous Banner ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Eveŋki öbertegen jasaqu qosiɣu hôxûû 鄂温克族自治旗 Èwēnkèzú Zìzhìqí 150724
Old Barag Banner ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaɣučin Barɣu qosiɣu hôxûû 陈巴尔虎旗 Chénbā'ěrhǔ Qí 150725
New Barag Left Banner ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Sin-e Barɣu Jegün qosiɣu hôxûû 新巴尔虎左旗 Xīnbā'ěrhǔ Zuǒ Qí 150726
New Barag Right Banner ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Sin-e Barɣu Baraɣun qosiɣu hôxûû 新巴尔虎右旗 Xīnbā'ěrhǔ Yòu Qí 150727
Manzhouli City ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ Manjuur qota hôt 满洲里市 Mǎnzhōulǐ Shì 150781
Yakeshi City ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ Yaɣsi qota hôt 牙克石市 Yákèshí Shì 150782
Zhalantun City ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠ Jalan Ayil qota hôt 扎兰屯市 Zhālántún Shì 150783
Ergun City ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ Ergün-e qota hôt 额尔古纳市 É'ěrgǔnà Shì 150784
Genhe City ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ Gegen Ɣool qota hôt 根河市 Gēnhé Shì 150785
Bayannur City
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
Bayannaɣur qota
hôt
巴彦淖尔市
Bāyànnào'ěr Shì
(1508)
Linhe District ᠯᠢᠨᠾᠧ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Linhė toɣoriɣ 临河区 Línhé Qū 150802
Wuyuan County ᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ Üyuvan siyan xaan 五原县 Wǔyuán Xiàn 150821
Dengkou County ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠧᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ Dėŋḵėü siyan xaan 磴口县 Dèngkǒu Xiàn 150822
Urat Front Banner ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Urad-un Emünedü qosiɣu hôxûû 乌拉特前旗 Wūlātè Qián Qí 150823
Urat Middle Banner ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Urad-un Dumdadu qosiɣu hôxûû 乌拉特中旗 Wūlātè Zhōng Qí 150824
Urat Rear Banner ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Urad-un Qoyitu qosiɣu hôxûû 乌拉特后旗 Wūlātè Hòu Qí 150825
Hanggin Rear Banner ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qaŋɣin Qoyitu qosiɣu hôxûû 杭锦后旗 Hángjǐn Hòu Qí 150826
Ulanqab City
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ
Ulaɣančab qota
hôt
乌兰察布市
Wūlánchábù Shì
(1509)
Jining District ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ Jiniŋ toɣoriɣ 集宁区 Jíníng Qū 150902
Zhuozi County ᠵᠦᠸᠧᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ Jüvėdzi siyan xaan 卓资县 Zhuózī Xiàn 150921
Huade County ᠬᠤᠸᠠᠳᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ Quvadė siyan xaan 化德县 Huàdé Xiàn 150922
Shangdu County ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ Šaŋdu siyan xaan 商都县 Shāngdū Xiàn 150923
Xinghe County ᠰᠢᠩᠾᠧ ᠰᠢᠶᠠᠨ Siŋhė siyan xaan 兴和县 Xīnghé Xiàn 150924
Liangcheng County ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ Liyaŋčaŋ siyan xaan 凉城县 Liángchéng Xiàn 150925
Chahar Right Front Banner ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Čaqar Baraɣun Ɣarun Emünedü qosiɣu Qahar hôxûû 察哈尔右翼前旗 Cháhā'ěr Yòuyì Qián Qí 150926
Chahar Right Middle Banner ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Čaqar Baraɣun Ɣarun Dumdadu qosiɣu Qahar hôxûû 察哈尔右翼中旗 Cháhā'ěr Yòuyì Zhōng Qí 150927
Chahar Right Back Banner ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Čaqar Baraɣun Ɣarun Qoyitu qosiɣu Qahar hôxûû 察哈尔右翼后旗 Cháhā'ěr Yòuyì Hòu Qí 150928
Siziwang Banner ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Dörbed qosiɣu hôxûû 四子王旗 Sìzǐwáng Qí 150929
Fengzhen City ᠹᠧᠩᠵᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠ Fėŋjėn qota hôt 丰镇市 Fēngzhèn Shì 150981
Hinggan League
ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Qiŋɣan ayimaɣ
aimag
兴安盟
Xīng'ān Méng
(1522)
Ulanhot City ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠣᠲᠠ Ulaɣanqota Ûlaanhôt 乌兰浩特市 Wūlánhàotè Shì 152201
Arxan City ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ Rasiyan qota Arxaan hôt 阿尔山市 Ā'ěrshān Shì 152202
Horqin Right Front Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Baraɣun Ɣarun Emünedü qosiɣu hôxûû 科尔沁右翼前旗 Kē'ěrqìn Yòuyì Qián Qí 152221
Horqin Right Middle Banner ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Qorčin Baraɣun Ɣarun Dumdadu qosiɣu hôxûû 科尔沁右翼中旗 Kē'ěrqìn Yòuyì Zhōng Qí 152222
Jalaid Banner ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jalaid qosiɣu hôxûû 扎赉特旗 Zālàitè Qí 152223
Tuquan County ᠲᠦᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ Tüčiuvan siyan xaan 突泉县 Tūquán Xiàn 152224
Xilingol League
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Sili-yin Ɣool ayimaɣ
Xiliin gôl aimag
锡林郭勒盟
Xīlínguōlè Méng
(1525)
Erenhot City ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ Eriyen qota Ereen hôt 二连浩特市 Èrliánhàotè Shì 152501
Xilinhot City ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ Sili-yin qota Xiliin gôl hôt 锡林浩特市 Xīlínhàotè Shì 152502
Abag Banner ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Abaɣ-a qosiɣu hôxûû 阿巴嘎旗 Ābāgā Qí 152522
Sonid Left Banner ᠰᠥᠨᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Söned Jegün qosiɣu hôxûû 苏尼特左旗 Sūnítè Zuǒ Qí 152523
Sonid Right Banner ᠰᠥᠨᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Söned Baraɣun qosiɣu hôxûû 苏尼特右旗 Sūnítè Yòu Qí 152524
East Ujimqin Banner ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Jegün Ujumučin qosiɣu hôxûû 东乌珠穆沁旗 Dōngwūzhūmùqìn Qí 152525
West Ujimqin Banner ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Baraɣun Ujumučin qosiɣu hôxûû 西乌珠穆沁旗 Xīwūzhūmùqìn Qí 152526
Taibus Banner ᠲᠠᠶᠢᠫᠤᠰᠧ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Tayipusė qosiɣu hôxûû 太仆寺旗 Tàipúsì Qí 152527
Bordered Yellow Banner ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Köbegetü Sir-a qosiɣu hôxûû 镶黄旗 Xiānghuáng Qí 152528
Plain and Bordered
White Banner
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Siluɣun Köbegetü Čaɣan qosiɣu hôxûû 正镶白旗 Zhèngxiāngbái Qí 152529
Plain Blue Banner ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Siluɣun Köke qosiɣu hôxûû 正蓝旗 Zhènglán Qí 152530
Duolun County ᠳᠣᠯᠣᠨᠨᠤᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ Dolonnuur siyan xaan 多伦县 Duōlún Xiàn 152531
Alxa League
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Alaša ayimaɣ
Alxaa aimag
阿拉善盟
Ālāshàn Méng
(1529)
Alxa Left Banner ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Alaša Jegün qosiɣu Alxaa hôxûû 阿拉善左旗 Ālāshàn Zuǒ Qí 152921
Alxa Right Banner ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Alaša Baraɣun qosiɣu Alxaa hôxûû 阿拉善右旗 Ālāshàn Yòu Qí 152922
Ejin Banner ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ Ejen-e qosiɣu hôxûû 额济纳旗 Éjìnà Qí 152923

Recent changes in administrative divisions

Date Before After Note
1999-01-30 Jirem League Tongliao (prefecture-level city) upgraded
Tongliao (county-level city) Horqin District upgraded
1999-08-10 Jiao District, Baotou Jiuyuan District renamed
Shiguai Mining District Shiguai District renamed
2000-05-15 Jiao District, Hohhot Saihan District renamed
2001-02-26 Ihju League Ordos (prefecture-level city) upgraded
Dongsheng (county-level city) Dongsheng District upgraded
2001-10-10 Hulunbuir League Hulunbuir (prefecture-level city) upgraded
Hailar (county-level city) Hailar District upgraded
2003-12-01 Bayannur League Bayannur (prefecture-level city) upgraded
Linhe (county-level city) Linhe District upgraded
Ulanqab League Ulanqab (prefecture-level city) upgraded
Jining (county-level city) Jining District upgraded
2013-03-06 Jalainur Mining District Jalainur District renamed

Population composition

Prefectures

Prefecture 2010 2000
Alxa 231,334 199,351
Bayannur 1,669,915 1,713,800
Wuhai 532,902 434,925
Ordos 1,940,653 1,395,441
Baotou 2,650,364 2,297,404
Hohhot 2,866,615 2,437,898
Ulanqab 2,143,590
Xilingol 1,028,022 993,400
Chifeng 4,341,245 4,518,046
Tongliao 3,139,153 3,083,461
Hinggan 1,613,250 1,618,882
Hulunbuir 2,549,278 2,736,543

Counties

Name Prefecture 2010
Xincheng Hohhot 567,255
Huimin Hohhot 394,555
Yuquan Hohhot 383,365
Saihan Hohhot 635,599
Tumed Left Hohhot 312,532
Togtoh Hohhot 200,840
Horinger Hohhot 169,856
Qingshuihe Hohhot 93,887
Wuchuan Hohhot 108,726
Donghe Baotou 512,045
Hondlon Baotou 726,838
Qingshan Baotou 481,216
Shiguai Baotou 35,805
Bayan Obo Baotou 26,050
Jiuyuan Baotou 195,831
Binhe Baotou 119,066
Tumed Right Baotou 276,453
Darhan Muminggan United Baotou 101,486
Guyang Baotou 175,574
Haibowan Wuhai 296,177
Hainan Wuhai 103,355
Wuda Wuhai 133,370
Hongshan Chifeng 434,785
Yuanbaoshan Chifeng 325,170
Songshan Chifeng 573,571
Ar Horqin Chifeng 272,205
Bairin Left Chifeng 327,765
Bairin Right Chifeng 175,543
Hexigten Chifeng 211,155
Ongniud Chifeng 433,298
Harqin Chifeng 293,246
Aohan Chifeng 547,043
Linxi Chifeng 200,619
Ningcheng Chifeng 546,845
Horqin Tongliao 898,895
Horqin Left Middle Tongliao 514,741
Horqin Left Back Tongliao 379,237
Hure Tongliao 167,020
Naiman Tongliao 401,509
Jarud Tongliao 279,371
Kailu Tongliao 396,166
Holingol Tongliao 102,214
Dongsheng Ordos 582,544
Dalad Ordos 322,101
Jungar Ordos 356,501
Otog Front Ordos 68,282
Otog Ordos 148,844
Hanggin Ordos 111,102
Uxin Ordos 124,527
Ejin Horo Ordos 226,752
Hailar Hulunbuir 344,947
Jalainur Hulunbuir not established
Arun Hulunbuir 278,744
Old Barag Hulunbuir 58,244
New Barag Left Hulunbuir 40,258
New Barag Right Hulunbuir 36,356
Morin Dawa Hulunbuir 276,912
Oroqin Hulunbuir 223,752
Evenk Hulunbuir 134,981
Manzhouli Hulunbuir 249,473
Yakeshi Hulunbuir 352,177
Zhalantun Hulunbuir 366,326
Ergun Hulunbuir 76,667
Genhe Hulunbuir 110,441
Linhe Bayannur 541,721
Urad Front Bayannur 293,269
Urad Middle Bayannur 134,204
Urad Rear Bayannur 65,207
Hanggin Rear Bayannur 257,943
Wuyuan Bayannur 260,480
Dengkou Bayannur 117,091
Jining Ulanqab 298,887
Chahar Right Front Ulanqab 247,285
Chahar Right Middle Ulanqab 219,038
Chahar Right Back Ulanqab 217,877
Siziwang Ulanqab 210,646
Zhuozi Ulanqab 226,144
Huade Ulanqab 175,621
Shangdu Ulanqab 346,985
Xinghe Ulanqab 317,286
Liangcheng Ulanqab 246,038
Fengzhen Ulanqab 336,749
Ulanhot Hinggan 327,081
Arxan Hinggan 68,311
Horqin Right Front Hinggan 299,834
Horqin Right Middle Hinggan 251,465
Jalaid Hinggan 392,346
Tuquan Hinggan 274,213
Erenhot Xilingol 74,197
Xilinhot Xilingol 245,886
Abag Xilingol 43,574
Sonid Left Xilingol 33,652
Sonid Right Xilingol 71,063
East Ujimqin Xilingol 93,962
West Ujimqin Xilingol 87,614
Taibus Xilingol 112,339
Bordered Yellow Xilingol 28,450
Plain and Bordered White Xilingol 54,443
Plain Blue Xilingol 81,967
Duolun Xilingol 100,893
Alxa Left Alxa 173,494
Alxa Right Alxa 25,430
Ejin Alxa 32,410

References

  1. ^ 最新县及县以上行政区划代码(截止2014年10月31日)
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.