World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article
 

Major national historical and cultural sites (Hubei)

This list is of Major Sites Protected for their Historical and Cultural Value at the National Level in the Province of Hubei, People's Republic of China.[1][2][3][4][5][6]

Site Chinese name Location Designation Image
Former Site of the Military Government during the Wuchang Uprising Wuchang qiyi junzhengfu jiuzhi 武昌起义军政府旧址 Wuhan 武汉市 1-7
Wudangshan Golden Hall Wudang Shan jindian 武当山金殿 Danjiangkou 丹江口市 1-94
Chu Capital in Jinancheng Chu Jinan gucheng 楚纪南故城 Jingzhou 荆州市 1-147
Site of the 7 August 1927 Uprising Baqi huiyi huizhi 八七会议会址 Wuhan 武汉市 2-5
Yuquan Temple and its Iron Pagoda Yuquan si ji tieta 玉泉寺及铁塔 Dangyang 当阳市 2-17
Zixiao Temple Zixiao gong 紫霄宫 Danjiangkou 丹江口市 2-25
Site of the Tonglüshan Old Copper Works Tonglüshan gu tongkuang yizhi 铜绿山古铜矿遗址 Daye 大冶市 2-51
Grave of Li Shizhen Li Shizhen mu 李时珍墓 Qichun County 蕲春县 2-59
Site of Tingsiqiao Battle during the Northern Expedition Beifa Tingsi qiao zhanyi yizhi 北伐汀泗桥战役遗址 Xianning 咸宁市 3-23
Revolutionary Site of Qiliping in Hong'an Hong'an Qiliping geming jiuzhi 红安七里坪革命旧址 Hong'an County 红安县 3-24
Former Revolutionary Site of the Hunan-West Hubei Base Xiang E xi geming genjudi jiuzhi 湘鄂西革命根据地旧址 Honghu 洪湖市 3-30
"Zhishi Xuanyue" Paifang "Zhishi Xuanyue" paifang “治世玄岳”牌坊 Danjiangkou 丹江口市 3-101
Guangde Temple Double Pagoda Guangde si Duobao ta 广德寺多宝塔 Xiangfan 襄樊市 3-156
Rock Carvings of Yiting Pavilion Yitingming moya shike 怡亭铭摩崖石刻 Ezhou 鄂州市 3-175
Qujialing Site Qujialing yizhi 屈家岭遗址 Jingshan County 京山县 3-194
Panlongcheng Site Panlongcheng yizhi 盘龙城遗址 Wuhan 武汉市 3-199
Old Tombs of Balingshan Baling shan gu muqun 八岭山古墓群 Jingzhou 荆州市 3-230
Old Tombs of Leigudun Leigudun gumuqun 擂鼓墩古墓群 Suizhou 随州市 3-231
Xianling Mausoleum Ming Xianling 明显陵 Zhongxiang 钟祥市 3-253
Grave of Li Zicheng Li Zicheng mu 李自成墓 Tongshan County 通山县 3-255
Jigongshan Site Jigong shan yizhi 鸡公山遗址 Jingzhou 荆州市 4-3
Shijiahe Site Shijiahe yizhi 石家河遗址 Tianmen 天门市 4-15
Diaolongbei Site Diaolongbei yuzhi 雕龙碑遗址 Zaoyang 枣阳市 4-16
Chu Tombs of Jishan Jishan Chu muqun 纪山楚墓群 Shayang County 沙洋县 4-60
Nanyan Palace Nanyan gong 南岩宫 Danjiangkou 丹江口市 4-123
Xiangyang Gulongzhong Xiangyang “Gulongzhong” 襄阳“古隆中” Xiangfan 襄樊市 4-149
Jingzhou City Walls Jingzhou chengqiang 荆州城墙 Jingzhou 荆州市 4-150
Former Site of the National Government in Wuhan Wuhan guomin zhengfu jiuzhi 武汉国民政府旧址 Wuhan 武汉市 4-229
Former Headquarters of the Fifth Division of the New Fourth Army Xinsijun wushi silingbu jiuzhi 新四军五师司令部旧址 Dawu County 大悟县 4-245
Xuetangliangzi Site Xuetangliangzi yizhi 学堂梁子遗址 Yun County 郧县 5-79
Guanmiaoshan Site Guanmiaoshan yizhi 关庙山遗址 Zhijiang 枝江市 5-80
Menbanwan Site Menbanwan yizhi 门板湾遗址 Yingcheng 应城市 5-81
Zoumaling Site Zoumaling yizhi 走马岭遗址 Shishou 石首市 5-82
Yinxiangcheng Site Yinxiangcheng yizhi 阴湘城遗址 Jingzhou 荆州市 5-83
Mopanshan Site Mopanshan yizhi 磨盘山遗址 Dangyang 当阳市 5-84
Longwan Site Longwan yizhi 龙湾遗址 Qianjiang 潜江市 5-85
City Site of the Kings of E E wangcheng yizhi 鄂王城城址 Daye 大冶市 5-86
Ruins of Jijiahu Jijiahu chengzhi 季家湖城址 Dangyang 当阳市 5-87
Chu Imperial City Site Chu huangcheng chengzhi 楚皇城城址 Yicheng 宜城市 5-88
Husi Kiln Site Husi ciyao zhiqun 湖泗瓷窑址群 Wuhan 武汉市 5-89
Yuxu Palace Yuxu gong yizhi 玉虚宫遗址 Danjiangkou 丹江口市 5-90
Ming Chu King Tomb Ming Chu wang mu 明楚王墓 Wuhan 武汉市 5-175
Sizu Temple Pagoda Sizu si ta 四祖寺塔 Huangmei County 黄梅县 5-359
Old Architecture of Dashuijing Dashuijing gu jianzhuqun 大水井古建筑群 Lichuan 利川市 5-360
Xiangyang City Walls Xiangyang chengqiang 襄阳城墙 Xiangfan 襄樊市 5-361
Green Shield Wall in the Xiangyang Princely Residence Xiangyang wangfu lüyingbi 襄阳王府绿影壁 Xiangfan 襄樊市 5-362
Revolutionary Site of Longgang Longgang geming jiuzhi 龙港革命旧址 Yangxin County 阳新县 5-493
Site of the Former School of the Wuhan Peasant Movement Wuhan nongmin yundong jiangxisuo jiuzhi 武汉农民运动讲习所旧址 Wuhan 武汉市 5-494
Dazhimen Station Dazhimen huochezhan 大智门火车站 Wuhan 武汉市 5-495
Jianghanguan Customs House Jianghanguan dalou 江汉关大楼 Wuhan 武汉市 5-496
Old Buildings of Wuhan University Wuhan daxue zaoqi jianzhu 武汉大学早期建筑 Wuhan 武汉市 5-497
Former Residence of Jeme Tien Yow Zhan Tianyou guju 詹天佑故居 Wuhan 武汉市 5-498
Jianshi Man Site Jianshi zhiliren yizhi 建始直立人遗址 Jianshi County 建始县 6-157
Majiayuan Site Majiayuan yizhi 马家垸遗址 Shayang County 沙洋县 6-158
Taojiahu Site Taojiahu yizhi 陶家湖遗址 Yingcheng 应城市 6-159
Jimingcheng Site Jimingcheng yizhi 鸡鸣城遗址 Gong'an County 公安县 6-160
Site of the Old State of Deng Deng guo guzhi 邓国故址 Xiangfan 襄樊市 6-161
Ruins of Shizhou Shizhou chengzhi 施州城址 Enshi 恩施市 6-162
Tangya Tusi Site Tangya tusi chengzhi 唐崖土司城址 Xianfeng County 咸丰县 6-163
Rongmei Tusi Site Rongmei tusi yizhi 容美土司遗址 Hefeng County 鹤峰县 6-164
Qingshan Tombs Qingshan muqun 青山墓群 Zhijiang 枝江市 6-268
Jiuliandun Tombs Jiuliandun muqun 九连墩墓群 Zaoyang 枣阳市 6-269
Gualing Mausoleum Guanling 关陵 Dangyang 当阳市 6-270
Baizi Pagoda Baizi ta 柏子塔 Macheng 麻城市 6-657
Wuzu Temple Wuzu si 五祖寺 Huangmei County 黄梅县 6-658
Ezhou Pavilion Ezhou Guanyin ge 鄂州观音阁 Ezhou 鄂州市 6-659
Yumuzhai Yumuzhai 鱼木寨 Lichuan 利川市 6-660
Three Temples of Jingzhou Jingzhou sanguan 荆州三观 Jingzhou 荆州市 6-661
Jingzhou Wanshou Pagoda Jingzhou wanshou baota 荆州万寿宝塔 Jingzhou 荆州市 6-662
Huangling Temple Huangling miao 黄陵庙 Yichang 宜昌市 6-663
Cihe Cheng'en Temple Cihe Cheng'en si 茨河承恩寺 Gucheng County 谷城县 6-664
Zhongxiang Wenfeng Pagoda Zhongxiang Wenfeng ta 钟祥文风塔 Zhongxiang 钟祥市 6-665
Architecture of Wudangshan Wudang Shan jianzhuqun 武当山建筑群 Shiyan 十堰市 6-666
Traditional Architecture of Fenghuangshan Fenghuang Shan gu jianzhuqun 凤凰山古建筑群 Zigui County 秭归县 6-667
Migong Temple Migong ci 米公祠 Xiangfan 襄樊市 6-668
Wu Family Hall in Doushan Doushan Wu shi ci 陡山吴氏祠 Hong'an County 红安县 6-669
Sanyoudong Caves Sanyoudong moya 三游洞摩崖 Yichang 宜昌市 6-844
Xian Buddha Temple Caves Xian Fosi shiku 仙佛寺石窟 Laifeng County 来凤县 6-845
Dongpo Chibi Dongpo chibi 东坡赤壁 Huanggang 黄冈市 6-846
Cixiaogou Caihuangmu Site Cixiaogou “Caihuangmu” moya 慈孝沟“采皇木”摩崖 Zhuxi County 竹溪县 6-847
Former Residence of Li Xiannian Li Xiannian guju 李先念故居 Hong'an County 红安县 6-992
Former Residence of Dong Biwu Dong Biwu guju 董必武故居 Hong'an County 红安县 6-993
Modern Architecture of Hankou Hankou jindai jianzhuqun 汉口近代建筑群 Wuhan 武汉市 6-994
Former Residence and Grave of Yang Shoujing Yang Shoujing guju he mu 杨守敬故居和墓 Yidu 宜都市 6-995
Site of the Former Hanyeping Iron and Coal Mines and Works Hanyeping meitie changkuang jiuzhi 汉冶萍煤铁厂矿旧址 Huangshi 黄石市 6-996
Former Site of the All-China Federation of Trade Unions Hankou Zhonghua quanguo zonggonghui jiuzhi 汉口中华全国总工会旧址 Wuhan 武汉市 6-997
Site of the Daye Soldiers Revolt Daye bingbao jiuzhi 大冶兵暴旧址 Daye 大冶市 6-998
Former Site of the Red Third Army Revolution Hongsan juntuan geming jiuzhi 红三军团革命旧址 Daye 大冶市 6-999
Revolutionary Site of Wuliping Wuliping geming jiuzhi 五里坪革命旧址 Hefeng County 鹤峰县 6-1000
Former Site of the Zhongyuan Military Area Zhongyuan junqu jiuzhi 中原军区旧址 Dawu County 大悟县 6-1001
Jingjiang Sluice Gates Jingjiang fenhongzha 荆江分洪闸 Gong'an County 公安县 6-1002

See also

References

  1. ^ "国务院关于公布第一批全国重点文物保护单位名单的通知 (1st Designations)" (in Simplified Chinese).  
  2. ^ "国务院关于公布第二批全国重点文物保护单位名单的通知 (2nd Designations)" (in Simplified Chinese).  
  3. ^ "国务院关于公布第三批全国重点文物保护单位名单的通知 (3rd Designations)" (in Simplified Chinese).  
  4. ^ "国务院关于公布第四批全国重点文物保护单位名单的通知 (4th Designations)" (in Simplified Chinese).  
  5. ^ "国务院关于公布第五批全国重点文物保护单位和与现有全国重点文物保护单位合并项目的通知 (5th Designations (also supplements))" (in Simplified Chinese).  
  6. ^ "国务院关于公布第六批全国重点文物保护单位名单的通知 (6th Designations (also supplements)" (in Simplified Chinese).  
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.