World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

List of administrative divisions of Guangxi

Article Id: WHEBN0004240285
Reproduction Date:

Title: List of administrative divisions of Guangxi  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: List of county-level divisions of China, Geography of Guangxi, Longxu District, Xing'an County, Babu District
Collection:
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

List of administrative divisions of Guangxi

Guangxi Zhuang Autonomous Region
Autonomous region
Capital: Nanning
Prefectural level divisions
Prefectural cities 14
County level divisions
County cities 7
Counties 55
Autonomous counties 12
Districts 35
Township level divisions
Towns 707
Townships 367
Ethnic townships 50
Subdistricts 106

Guangxi Zhuang Autonomous Region, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of the following three levels of administrative division.

Administrative divisions

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Guangxi.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin Zhuang
Nanning City
南宁市
Nánníng Shì
Namzningz Si
(Capital)
Qingxiu District 青秀区 Qīngxiù Qū Cinghsiu Gih
Xingning District 兴宁区 Xīngníng Qū Hinghningz Gih
Xixiangtang District 西乡塘区 Xīxiāngtáng Qū Sihyanghdangz Gih
Liangqing District 良庆区 Liángqìng Qū Liengzging Gih
Jiangnan District 江南区 Jiāngnán Qū Gyanghnanz Gih
Yongning District 邕宁区 Yōngníng Qū Yunghningz Gih
Wuming County 武鸣县 Wǔmíng Xiàn Vujmingz Yen
Long'an County 隆安县 Lóng'ān Xiàn Lungzanh Yen
Mashan County 马山县 Mǎshān Xiàn Majsanh Yen
Shanglin County 上林县 Shànglín Xiàn Sanglinz Yen
Binyang County 宾阳县 Bīnyáng Xiàn Binhyangz Yen
Heng County 横县 Héngxiàn Hwng Yen
Liuzhou City
柳州市
Liǔzhōu Shì
Liujcouh Si
Chengzhong District 城中区 Chéngzhōng Qū Cwngzcungh Gih
Yufeng District 鱼峰区 Yúfēng Qū Yizfungh Gih
Liubei District 柳北区 Liǔběi Qū Liujbwj Gih
Liunan District 柳南区 Liǔnán Qū Liujnanz Gih
Liujiang County 柳江县 Liǔjiāng Xiàn Liujgyangh Yen
Liucheng County 柳城县 Liǔchéng Xiàn Liujcwngz Yen
Luzhai County 鹿寨县 Lùzhài Xiàn Luzcai Yen
Rong'an County 融安县 Róng'ān Xiàn Yungz'anh Yen
Rongshui Miao
Autonomous County
融水苗族自治县 Róngshuǐ Miáozú Zìzhìxiàn Yungzsuij Myauzcuz Swciyen
Sanjiang Dong
Autonomous County
三江侗族自治县 Sānjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn Sanhgyangh Dungcuz Swciyen
Guilin City
桂林市
Guìlín Shì
Gveilinz Si
Xiangshan District 象山区 Xiàngshān Qū Siengsanh Gih
Xiufeng District 秀峰区 Xiùfēng Qū Siufungh Gih
Diecai District 叠彩区 Diécǎi Qū Dezcaij Gih
Qixing District 七星区 Qīxīng Qū Gihsingh Gih
Yanshan District 雁山区 Yànshān Qū Yensanh Gih
Lingui District 临桂区 Línguì Qū Linzgvei Gih
Yangshuo County 阳朔县 Yángshuò Xiàn Yangzsoz Yen
Lingchuan County 灵川县 Língchuān Xiàn Lingzconh Yen
Quanzhou County 全州县 Quánzhōu Xiàn Cenzcouh Yen
Pingle County 平乐县 Pínglè Xiàn Bingzloz Yen
Xing'an County 兴安县 Xīng’ān Xiàn Hingh'anh Yen
Guanyang County 灌阳县 Guànyáng Xiàn Gvan'yangz Yen
Lipu County 荔浦县 Lìpǔ Xiàn Libuj Yen
Ziyuan County 资源县 Zīyuán Xiàn Swhyenz Yen
Yongfu County 永福县 Yǒngfú Xiàn Yungjfuz Yen
Longsheng Various Nationalities
Autonomous County
龙胜各族自治县 Lóngshèng Gèzú Zìzhìxiàn Lungzswng Gozcuz Swciyen
Gongcheng Yao
Autonomous County
恭城瑶族自治县 Gōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn Gunghcwngz Yauzcuz Swciyen
Wuzhou City
梧州市
Wúzhōu Shì
Vuzcouh Si
Wanxiu District 万秀区 Wànxiù Qū Vansiu Gih
Changzhou District 长洲区 Chángzhōu Qū Cangzcouh Gih
Longxu District 龙圩区 Lóngxū Qū Lungzhih Gih
Cenxi City 岑溪市 Cénxī Shi Cinzhih Si
Cangwu County 苍梧县 Cāngwú Xiàn Canghvuz Yen
Teng County 藤县 Téngxiàn Dwngz Yen
Mengshan County 蒙山县 Méngshān Xiàn Mungzsanh Yen
Beihai City
北海市
Běihǎi Shì
Bwzhaij Si
Haicheng District 海城区 Hǎichéng Qū Haijcwngz Gih
Yinhai District 银海区 Yínhǎi Qū Yinzhaij Gih
Tieshangang District 铁山港区 Tiěshāngǎng Qū Dejsanhgangj Gih
Hepu County 合浦县 Hépǔ Xiàn Hozbuj Yen
Fangchenggang City
防城港市
Fángchénggǎng Shì
Fangzcwngzgangj Si
Gangkou District 港口区 Gǎngkǒu Qū Gangzgouj Gih
Fangcheng District 防城区 Fángchéng Qū Fangzcwngz Gih
Dongxing City 东兴市 Dōngxīng Shì Dunghhingh Si
Shangsi County 上思县 Shàngsī Xiàn Sangswh Yen
Qinzhou City
钦州市
Qīnzhōu Shì
Ginhcouh Si
Qinnan District 钦南区 Qīnnán Qū Ginhnanz Gih
Qinbei District 钦北区 Qīnběi Qū Ginhbwz Gih
Lingshan County 灵山县 Língshān Xiàn Lingzsanh Yen
Pubei County 浦北县 Pǔběi Xiàn Bujbwz Yen
Guigang City
贵港市
Guìgǎng Shì
Gveigangj Si
Gangbei District 港北区 Gǎngběi Qū Gangjbwz Gih
Gangnan District 港南区 Gǎngnán Qū Gangjnanz Gih
Qintang District 覃塘区 Qíntáng (not Tántáng) Qū Cinzdangz Gih
Guiping City 桂平市 Guìpíng Shì Gveibingz Si
Pingnan County 平南县 Píngnán Xiàn Bingznanz Yen
Yulin City
玉林市
Yùlín Shì
Yilinz Si
Yuzhou District 玉州区 Yùzhōu Qū Yicouh Gih
Fumian District 福绵区 Fúmián Qū Fuzmyanz Gih
Beiliu City 北流市 Běiliú Shì Bwzliuz Si
Rong County 容县 Róngxiàn Yungz Yen
Luchuan County 陆川县 Lùchuān Xiàn Luzconh Yen
Bobai County 博白县 Bóbái Xiàn Bozbwz Yen
Xingye County 兴业县 Xīngyè Xiàn Hinghyez Yen
Baise City
百色市
Bǎisè Shì
Bwzswz Si
Youjiang District 右江区 Yòujiāng Qū Yougyangh Gih
Lingyun County 凌云县 Língyún Xiàn Lingzyinz Yen
Pingguo County 平果县 Píngguǒ Xiàn Bingzgoj Yen
Xilin County 西林县 Xīlín Xiàn Sihlinz Yen
Leye County 乐业县 Lèyè Xiàn Lozyez Yen
Debao County 德保县 Débǎo Xiàn Dwzbauj Yen
Tianlin County 田林县 Tiánlín Xiàn Denzlinz Yen
Tianyang County 田阳县 Tiányáng Xiàn Denzyangz Yen
Jingxi County 靖西县 Jìngxī Xiàn Cingsih Yen
Tiandong County 田东县 Tiándōng Xiàn Denzdungh Yen
Napo County 那坡县 Nàpō Xiàn Nazboh Yen
Longlin Various Nationalities
Autonomous County
隆林各族自治县 Lónglín Gèzú Zìzhìxiàn Lungzlinz Gakcuz Swciyen
Hezhou City
贺州市
Hèzhōu Shì
Hocouh Si
Babu District 八步区 Bābù Qū Bahbu Gih
Pinggui Management District 平桂管理区 Píngguì Guǎnlǐqū Bingzgvei Gvanjlijgih
Zhongshan County 钟山县 Zhōngshān Xiàn Cunghsanh Yen
Zhaoping County 昭平县 Zhāopíng Xiàn Cauhbingz Yen
Fuchuan Yao
Autonomous County
富川瑶族自治县 Fùchuān Yáozú Zìzhìxiàn Fuconh Yauzcuz Swciyen
Hechi City
河池市
Héchí Shì
Hozciz Si
Jinchengjiang District 金城江区 Jīnchéngjiāng Qū Ginhcwngzgyangh Gih
Yizhou City 宜州市 Yízhōu Shì Yizcouh Si
Tian'e County 天峨县 Tiān'é Xiàn Denhngoz Yen
Fengshan County 凤山县 Fèngshān Xiàn Fungsanh Yen
Nandan County 南丹县 Nándān Xiàn Nanzdanh Yen
Donglan County 东兰县 Dōnglán Xiàn Dunghlanz Yen
Du’an Yao
Autonomous County
都安瑶族自治县 Dū'ān Yáozú Zìzhìxiàn Duh'anh Yauzcuz Swciyen
Luocheng Mulao
Autonomous County
罗城仫佬族自治县 Luóchéng Mùlǎozú Zìzhìxiàn Lozcwngz Mulaujcuz Swciyen
Bama Yao Autonomous County 巴马瑶族自治县 Bāmǎ Yáozú Zìzhìxiàn Bahmaj Yauzcuz Swciyen
Huanjiang Maonan
Autonomous County
环江毛南族自治县 Huánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn Vanzgyangh Mauznanzcuz Swciyen
Dahua Yao Autonomous County 大化瑶族自治县 Dàhuà Yáozú Zìzhìxiàn Dava Yauzcuz Swciyen
Laibin City
来宾市
Láibīn Shì
Laizbinh Si
Xingbin District 兴宾区 Xīngbīn Qū Hinghbinh Gih
Heshan City 合山市 Héshān Shì Hozsanh Si
Xiangzhou County 象州县 Xiàngzhōu Xiàn Siengcouh Yen
Wuxuan County 武宣县 Wǔxuān Xiàn Vujsenh Yen
Xincheng County 忻城县 Xīnchéng Xiàn Yinhcwngz Yen
Jinxiu Yao Autonomous County 金秀瑶族自治县 Jīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn Ginhsiu Yauzcuz Swciyen
Chongzuo City
崇左市
Chóngzuǒ Shì
Cungzcoj Si
Jiangzhou District 江州区 Jiāngzhōu Qū Gyanghcouh Gih
Pingxiang City 凭祥市 Píngxiáng Shì Bingzsiengz Si
Ningming County 宁明县 Níngmíng Xiàn Ningzmingz Yen
Fusui County 扶绥县 Fúsuí Xiàn Fuzsuih Yen
Longzhou County 龙州县 Lóngzhōu Xiàn Lungzcouh Yen
Daxin County 大新县 Dàxīn Xiàn Dasinh Yen
Tiandeng County 天等县 Tiānděng Xiàn Denhdwngj Yen

Recent changes in administrative divisions

Population composition

Prefectures

Prefecture 2010 2000
Baise 3,826,300 3,640,800
Hechi 3,991,900 3,794,000
Liuzhou 3,758,700 3,602,800
Guilin 4,988,400 4,832,800
Hezhou 2,231,900 2,056,800
Chongzuo 2,347,700 2,261,600
Nanning 6,661,600 6,208,000
Laibin 2,498,200 2,407,500
Guigang 5,033,100 4,599,600
Wuzhou 3,273,300 2,891,100
Fangchenggang 860,100 777,200
Qinzhou 3,791,100 3,248,000
Beihai 1,617,500 1,414,900
Yulin, Guangxi 6,712,300 5,796,800

Counties

Name Prefecture 2010
Xingning Nanning 398,789
Qingxiu Nanning 709,721
Jiangnan Nanning 567,999
Xixiangtang Nanning 1,156,173
Liangqing Nanning 344,768
Yongning Nanning 259,721
Wuming Nanning 544,478
Long'an Nanning 300,215
Mashan Nanning 390,900
Shanglin Nanning 343,590
Binyang Nanning 782,255
Heng(xian) Nanning 863,001
Chengzhong Liuzhou 160,217
Yufeng Liuzhou 356,296
Liunan Liuzhou 492,043
Liubei Liuzhou 428,043
Liujiang Liuzhou 562,351
Liucheng Liuzhou 353,796
Luzhai Liuzhou 421,019
Rong'an Liuzhou 285,641
Rongshui Liuzhou 402,054
Sanjiang Liuzhou 297,244
Xiufeng Guilin 103,984
Diecai Guilin 136,142
Xiangshan Guilin 224,492
Qixing Guilin 175,061
Yanshan Guilin 71,191
Lingui Guilin 472,057
Yangshuo Guilin 308,296
Lingchuan Guilin 366,773
Quanzhou Guilin 803,495
Xing'an Guilin 354,924
Yongfu Guilin 274,662
Guanyang Guilin 280,284
Ziyuan Guilin 170,413
Pingle Guilin 418,501
Lipu Guilin 374,169
Longsheng Guilin 168,895
Gongcheng Guilin 285,058
Wanxiu Wuzhou 159,000
Changzhou Wuzhou 148,100
Longxu Wuzhou not established
Cangwu Wuzhou 619,300
Teng(xian) Wuzhou 1,036,900
Mengshan Wuzhou 212,100
Cenxi Wuzhou 903,000
Haicheng Beihai 348,600
Yinhai Beihai 176,800
Tieshangang Beihai 142,700
Hepu Beihai 871,200
Gangkou Fangchenggang 155,200
Fangcheng Fangchenggang 362,900
Shangsi Fangchenggang 204,100
Dongxing Fangchenggang 144,700
Qinnan Qinzhou 613,000
Qinbei Qinzhou 749,000
Lingshan Qinzhou 1,557,800
Pubei Qinzhou 871,400
Gangbei Guigang 581,123
Gangnan Guigang 628,917
Qintang Guigang 563,241
Pingnan Guigang 1,422,379
Guiping Guigang 1,837,441
Yuzhou Yulin 1,056,700
Fumian Yulin not established
Rong(xian) Yulin 633,100
Luchuan Yulin 762,400
Bobai Yulin 1,342,500
Xingye Yulin 560,400
Beiliu Yulin 1,132,200
Youjiang Baise 320,100
Tianyang Baise 338,300
Tiandong Baise 411,500
Pingguo Baise 470,800
Debao Baise 350,800
Jingxi Baise 605,100
Napo Baise 195,600
Lingyun Baise 193,600
Leye Baise 167,100
Tianlin Baise 243,700
Xilin Baise 151,200
Longlin Baise 378,500
Babu Hezhou 1,093,600
Zhaoping Hezhou 402,200
Zhongshan Hezhou 423,300
Fuchuan Hezhou 312,800
Jinchengjiang Hechi 308,100
Nandan Hechi 291,400
Tian'e Hechi 156,600
Fengshan Hechi 195,700
Donglan Hechi 295,500
Luocheng Hechi 369,200
Huanjiang Hechi 361,800
Bama Hechi 266,700
Du'an Hechi 672,000
Dahua Hechi 446,200
Yizhou Hechi 628,600
Xingbin Laibin 1,015,165
Xincheng Laibin 405,384
Xiangzhou Laibin 354,918
Wuxuan Laibin 431,330
Jinxiu Laibin 152,212
Heshan Laibin 139,227
Jiangzhou Chongzuo 347,800
Fusui Chongzuo 432,000
Ningming Chongzuo 412,300
Longzhou Chongzuo 260,200
Daxin Chongzuo 359,800
Tiandeng Chongzuo 429,200
Pingxiang Chongzuo 106,400
Dieshan (dissolved) Wuzhou 194,900
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.