World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Pinyin table

Article Id: WHEBN0003494357
Reproduction Date:

Title: Pinyin table  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Pinyin, Wade–Giles table, Romanization of Chinese, Standard Chinese phonology, Chinese language
Collection:
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Pinyin table

This pinyin table is a complete listing of all Hanyu Pinyin syllables used in Standard Chinese. Each syllable in a cell is composed of an initial (columns) and a final (rows). An empty cell indicates that the corresponding syllable does not exist in Standard Chinese.

The below table indicates possible combinations of initials and finals in Standard Chinese, but does not indicate tones, which are equally important to the proper pronunciation of Chinese. Although some initial-final combinations have some syllables using each of the five different tones, most do not. Some utilize only one tone.

Pinyin entries in this page can be compared to syllables using the (non-romanized) Zhuyin phonetic system in the Zhuyin table page.

NOTE: many syllables are not pronounced similarly to the English conventions. For a more thorough explanation, please refer to the main Pinyin article.

Finals are grouped into subsets a, i, u and ü.

i, u and ü groupings indicate a combination of those finals with finals from Group a. For example:
Group Special combination
i i+ê=ie i+ou=iu i+en=in i+eng=ing
u u+ei=ui u+en=un u+eng=ong
ü ü+ê=ue ü+en=un ü+eng=iong

Most syllables are a combination of an initial and a final. However, some syllables have no initials. This is shown in Pinyin as follows:

 • if the final begins with an i, it is replaced with a y
 • if the final begins with an u, it is replaced with a w
 • if the final begins with an ü, it is replaced with yu
 • exceptions to the rules above are indicated by yellow in the table's no initial column:

Note that the y, w, and yu replacements above do not change the pronunciation of the final in the final-only syllable. They are used to avoid ambiguity when writing words in pinyin. For example, instead of:

 • "uen" and "ian" forming "uenian", which could be interpreted as:
  • "uen-ian"
  • "uen-i-an" or
  • "u-en-i-an"
 • the syllables are written "wen" and "yan" which results in the more distinct "wenyan"

There are discrepancies between the Bopomofo tables and the pinyin table due to the few standardization differences of a few slight characters between the mainland standard putonghua and the Taiwanese standard guoyu. For example, the variant sounds 挼 (ruá; ㄖㄨㄚˊ), 扽 (dèn; ㄉㄣˋ), 忒 (tēi; ㄊㄟ) are not used in guoyu. Likewise the variant sound 孿 (lüán; ㄌㄩㄢˊ) is not recognized in putonghua, or it is folded into (luán; ㄌㄨㄢˊ).

Pinyin table Initials Pinyin table
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
Group a Finals -i zhi chi shi ri zi ci si -i Group a Finals
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa a
o o bo po mo fo lo o
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se e
ê ê ê
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai ai
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei zhei shei zei sei ei
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao ao
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou ou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san an
en en ben pen men fen den nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen en
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang ang
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
er er er
Group i Finals i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi i Group i Finals
ia ya dia nia lia jia qia xia ia
io yo io
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ie
iai yai iai
iao yao biao piao miao fiao diao tiao niao liao jiao qiao xiao iao
iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu iu
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian ian
in yin bin pin min nin lin jin qin xin in
iang yang biang diang niang liang jiang qiang xiang iang
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ing
Group u Finals u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su u Group u Finals
ua wa gua kua hua zhua chua shua rua ua
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai uai
ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui ui
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
un wen dun tun nun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun un
uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang uang
ong weng dong tong nong long gong kong hong zhong chong shong rong zong cong song ong
Group ü Finals ü yu ju qu xu ü Group ü Finals
üe yue nüe lüe jue que xue üe
üan yuan juan quan xuan üan
ün yun lün jun qun xun ün
iong yong jiong qiong xiong iong
Pinyin table b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Pinyin table
Initials
Colour Legend:
"regular" initial or final

Final is in Group a or is a direct combination of:

 • i+Group a final
 • u+Group a final
 • ü+Group a final
Final of i, u, ü groups is a modified combination of:
 • i+Group a final
 • u+Group a final
 • ü+Group a final
syllable is direct combination of initial and final (or follows rules for no-initial syllables outlined at the top of the page) syllable is modified combination of initial and final

er (儿/兒) contraction

A few additional syllables are formed in pinyin by combining an initial-final combination from the table above with an additional er-final. Rather than two distinct syllables, the last "er" is contracted with the first combination, and therefore represented as one syllable (analogous to "they're" instead of "they are", and "isn't" instead of "is not" in English). This is called "erhua" in Chinese. Attention: this is not a full table of all existing syllables of erhua. Instead, this is a presentation of pinyin's erhua forming.

initial+final+er combinations
Syllable Result banr pir mianr fur dianr dingr tangr tuir nar nür ger ganr kour kongr hair haor huar huor huir jinr xiar xianr zher shir shuir wanr wor
initial b p m f d d t t n n g g k k h h h h h j x x zh sh sh
final an i ian u ian ing ang ui a ü e an ou ong ai ao ua uo ui in ia ian ui uan uo
er final er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er

See also

External links

 • Standard Mandarin Pinyin Table The complete listing of all Pinyin syllables used in Standard Chinese, along with native speaker pronunciation for each syllable.
 • Pinyin table Pinyin table, syllables are pronounced in all four tones.
 • Pinyin Chart for Web Pinyin Chart for Web, every available tones in the Chinese language included.
 • Pinyin Chart for iPad Pinyin Chart app for iPad, every available tones in the Chinese language included.
 • Pinyin Chart for iPhone Pinyin Chart app for iPhone, every available tones in the Chinese language included.
 • Pinyin Table for Android Pinyin Table for Android, every available tones in the Chinese language included.
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.