Family tree of Vietnamese monarchs

Following is the family tree of Vietnamese monarchs from the autonomous period of the Khúc family (905–923) to the reign of Bảo Đại (1926–1945), the last emperor of the Nguyễn Dynasty. Emperors, kings and lords of each monarch are denoted by different colours with the period of their reigns.

Timeline

                Ming domination       North-South separation     French Indochina  
Chinese domination Ngô   Đinh Early Lê Trần Hồ Later Trần   Mạc Tây Sơn Nguyễn Modern time
                                 
                          Trịnh lords        
                          Nguyễn lords        
939       1009 1225 1400     1427 1527 1592 1788 1858 1945


Family tree

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khúc Thừa Dụ
(905–907)[1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khúc Hạo
(907–917)[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khúc Thừa Mỹ
(917–923)[2]
 
Dương Đình Nghệ
(931–937)[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiều Công Tiễna
(937–938)[2]
 
Dương Tam Khab
(944–950)[3]
 
Queen Dương
 
Ngô Quyền
(939–944)[4]
 
Đinh Công Trứ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngô Xương Ngập
(951–954)[5]
 
Ngô Xương Văn
(950–965)[5]
 
Đinh Tiên Hoàng
(968–979)[6]
 
Dương Vân Nga
 
Lê Đại Hành
(980–1005)[7]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thái Tổ
(1010–1028)[8]
 
 
 
Đinh Phế Đế
(979–980)[9]
 
Lê Trung Tông
(1005)[10]
 
Lê Long Đĩnh
(1005–1009)[11]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thái Tông
(1028–1054)[12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thánh Tông
(1054–1072)[13]
 
Ỷ Lan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sùng Hiền hầu
 
Lý Nhân Tông
(1072–1127)[14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thần Tông
(1128–1138)[15]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Anh Tông
(1138–1175)[16]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Cao Tông
(1176–1210)[17]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Huệ Tông
(1211–1224)[18]
 
Trần Thị Dung
 
Trần Thủ Độ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thái Tông
(1225–1258)[19]
 
 
 
Lý Chiêu Hoàng
(1224–1225)[20]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thánh Tông
(1258–1278)[21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Nhân Tông
(1279–1293)[22]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Anh Tông
(1293–1314)[23]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Minh Tông
(1314–1329)[24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ Quý Ly
(1400)[25]
 
Princess Huy Ninh
 
Trần Nghệ Tông
(1370–1372)[26]
 
Trần Dụ Tông
(1341–1369)[27]
 
Trần Hiến Tông
(1329–1341)[28]
 
Trần Duệ Tông
(1372–1377)[29]
 
Prince Cung Túc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ Hán Thương
(1401–1407)[30]
 
Princess Thánh Ngâu
 
Trần Thuận Tông
(1388–1398)[31]
 
Prince Tràng Định
 
Giản Định Đế
(1407–1409)[32]
 
Trần Phế Đế
(1377–1388)[33]
 
Dương Nhật Lễc
(1369–1370)[26]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Cảo
(1426–1428)[34]
 
 
 
Trần Thiếu Đế
(1398–1400)[35]
 
 
 
Trùng Quang Đế
(1409–1413)[36]
 
 
 
Lê Thái Tổ
(1428–1433)[37]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thái Tông
(1433–1442)[38]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Tân
 
Lê Nhân Tông
(1442–1459)[39]
 
Lê Thánh Tông
(1460–1497)[40]
 
Lê Nghi Dân
(1459–1460)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Sùng
 
Lê Tương Dực
(1510–1516)[41]
 
 
 
Lê Hiến Tông
(1497–1504)[42]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Thái Tổ
(1527–1529)[43]
 
 
 
Lê Cung Hoàng
(1522–1527)[44]
 
Lê Chiêu Tông
(1516–1522)[45]
 
Lê Túc Tông
(1504)[46]
 
 
 
 
 
Lê Uy Mục
(1505–1509)[47]
 
Lê Anh Tôngd
(1556–1573)[48]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Thái Tông
(1530–1540)[43]
 
Nguyễn Kim
 
 
 
 
 
 
 
Lê Trang Tông
(1533–1548)[49]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thế Tông
(1573–1599)[50]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Hiến Tông
(1541–1546)[43]
 
Nguyễn Hoàng
(1600–1613)[43]
 
 
 
Trịnh Kiểm
(1545–1570)[43]
 
Lê Trung Tông
(1548–1556)[51]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Kính Tông
(1600–1619)[52]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Tuyên Tông
(1546–1561)[43]
 
Nguyễn Phúc Nguyên
(1613–1635)[43]
 
Trịnh Tùng
(1570–1623)[43]
 
Trịnh Cối
(1570)[43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thần Tônge
(1619–1643)[53]
(1649–1662)[54]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Mậu Hợp
(1562–1592)[43]
 
Nguyễn Phúc Lan
(1635–1648)[43]
 
Trịnh Tráng
(1623–1652)[43]
 
 
 
Lê Hy Tông
(1676–1704)[55]
 
Lê Gia Tông
(1672–1675)[56]
 
Lê Huyền Tông
(1663–1671)[57]
 
Lê Chân Tông
(1643–1649)[58]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Toàn
(1592)[43]
 
Nguyễn Phúc Tần
(1648–1687)[43]
 
Trịnh Tạc
(1653–1682)[43]
 
 
 
Lê Dụ Tông
(1705–1728)[59]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Trăn
(1687–1691)[43]
 
Trịnh Căn
(1682–1709)[43]
 
 
 
Lê Duy Phường
(1729–1732)[60]
 
Lê Thuần Tông
(1732–1735)[61]
 
Lê Ý Tông
(1735–1740)[62]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Chu
(1691–1725)[43]
 
Trịnh Cươngf
(1709–1729)[43]
 
 
 
 
 
 
 
Lê Hiển Tông
(1740–1786)[63]
 
 
 
 
 
Nguyễn Phi Phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Chú
(1725–1738)[43]
 
Trịnh Giang
(1729–1740)[43]
 
Trịnh Doanh
(1740–1767)[43]
 
Lê Duy Vĩ
 
Lê Ngọc Hân
 
Nguyễn Huệ
(1788–1793)[64]
 
Nguyễn Nhạc
(1778–1788)[65]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Khoát
(1738–1765)[43]
 
Trịnh Bồng
(1786–1787)[43]
 
Trịnh Sâm
(1767–1782)[43]
 
Lê Chiêu Thống
(1787–1789)[66]
 
 
 
 
 
Nguyễn Quang Toản
(1792–1802)[67]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Luân
 
Nguyễn Phúc Thuần
(1765–1777)[43]
 
Trịnh Khải
(1782–1786)[43]
 
Trịnh Cán
(1782)[43]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia Longg
(1781–1802)
(1802–1819)[68]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minh Mạng
(1820–1840)[69]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiệu Trị
(1841–1847)[70]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tự Đức
(1848–1883)[71]
 
Hiệp Hòa
(1883)[72]
 
Thoại Thái Vương
 
 
Kiên Thái Vương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dục Đức
(1883)[73]
 
 
Đồng Khánh
(1885–1888)[74]
 
Hàm Nghi
(1884–1885)[75]
 
Kiến Phúc
(1883–1884)[72]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành Thái[76]
(1889–1907)
 
 
Khải Định
(1916–1925)[77]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duy Tân[76]
(1907–1916)
 
 
Bảo Đại
(1926–1945)[78]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes

  • ^a Kiều Công Tiễn was only adopted son of Dương Đình Nghệ.[79]
  • ^b Although being a king of the Ngô Dynasty, Dương Tam Kha came from the Dương family as he is Dương Đình Nghệ's son.[3]
  • ^c Dương Nhật Lễ was only adopted son of Prince Cung Túc, so he did not bear the family name Trần like other emperors of the Trần Dynasty.[26]
  • ^d The second elder brother of Lê Thái Tổ was Grand Duke Lam Lê Trừ whose son was Grand Duke Quỳ Lê Khang. Lê Khang was the great-great-grandfather of the emperor Lê Anh Tông. Because Lê Trung Tông died without any son, Lê Anh Tông was chosen for the throne.[80]
  • ^e Lê Thần Tông held the throne from 1619 to 1643 and again from 1649 to 1662 in replacing his son Lê Chân Tông who died soon.[54]
  • ^f Normally the persons in two successive boxes are connected by parental relation, however in this case, Trịnh Cương was not son, but great-grandson of Trịnh Căn. Since Trịnh Cương's father and grandfather both died before the death of Trịnh Căn, Trịnh Cương was chosen the successor of the Trịnh Lord.[81]
  • ^g Gia Long held the position Nguyễn Lord from 1781 to 1802, afterward he became the first emperor of the Nguyễn Dynasty from 1802 to 1819.[68]

Colour notes

  Khúc family
  Dương family
  Kiều family
  Early Lê Dynasty
  Later Trần Dynasty
  Mạc Dynasty
  Trịnh Lords
  Nguyễn Lords

References

Notes

Bibliography

See also

Family tree of Vietnamese monarchs
Overall Early independence Lý Dynasty Trần Dynasty Lê Dynasty Trịnh Lords and Mạc Dynasty Nguyễn Lords and Dynasty
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.