Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Σχεδιασμός χώρου και αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών : Μελέτη εφαρμογής στην περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας

By ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Click here to view

Book Id: WPLBN0002822023
Format Type: PDF eBook:
File Size: 13.53 MB
Reproduction Date: 1/3/2013

Title: Σχεδιασμός χώρου και αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών : Μελέτη εφαρμογής στην περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας  
Author: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Volume:
Language: Greek, Modern (1453-)
Subject: Non Fiction, Science, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Collections: Engineering, Science Fiction Collection, Media Studies, Authors Community, Environmental Economics, Geography, Management, Technology, Recreation, Finance, Economy, Fine Arts, Literature, Naval Science, Most Popular Books in China
Historic
Publication Date:
Publisher: Αυτοεκδοση
Member Page: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Citation

APA MLA Chicago

Παπαθεοδωροπουλοσ, B. Π. (n.d.). Σχεδιασμός χώρου και αειφορική διαχείριση ομβρίων με χρήση βέλτιστων τεχνικών : Μελέτη εφαρμογής στην περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου Πάτρας. Retrieved from http://www.self.gutenberg.org/


Description
Urbanization expanded tremendously, thus brunging about grave and extremely adverse changes to the hydrology, as well as to the water quality and the ecological balance of urbanized areas. In order to deal with flood waters in urban areas, mostly drainage systems were developed. However, the expansion of networks that collect water and transport it to the sea is a classic approach of dealing with rainwater runoff that has grave quantity and environmental consequences and is thus nowadays hydraulically inefficient, technically doubtful, environmentally aggravating and management erroneous. The sustainable approach to the problem is a practice trying to “imitate” nature. This means, among others, that rainwater management is regarded not just as a technical work, but primarily as planning of the area emphasizing on functionality, on making the area more attractive and on conserving biodiversity. In order to manage urban runofff in a aeiphorian manner, numerous structural, as well as regulating techniques, regulations and administrative measures have been developed, all aiming in minimizing urbanization consequences by water saving, flood-controls, de-polllution, re-supplying the watertable, natural environment protection and setting off the environment’s aesthetic value. In the present paper, we describe runoff Best Management Practice (BMP), as well as the limits to its application, the cost, the methodology by which desicions should be taken, maintenance needs etc. In conclusion, a prerequisite for rainwater runoff management is general planning, where area planning is predominant and presupposes a collaboration between hydraulics, country planning, urban planning, architecture and outdoor planning. Based on the above mentioned principles, we investigate the possibility of applying the Best Managemenet Practice in the area of the Industrial Park of Patra which is under construction, as well as the corresponding organization of this area, showing the possibilities of applying these alternative approaches in Greece and seeing the advantages and the difficulties arising from this application.

Summary
Η τρομακτική επέκταση της αστικοποίησης έφερε σοβαρές και εξαιρετικά δυσμενείς αλλαγές τόσο στην υδρολογία όσο και στην ποιότητα του νερού και την οικολογική ισορροπία της αστικοποιημένης περιοχής. Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών υδάτων στις αστικές περιοχές αναπτύχθηκαν κυρίως δίκτυα αποχέτευσης όμβρίων, ωστόσο, σήμερα, η κλασσική αυτή προσέγγιση αντιμετώπισης της απορροής των ομβρίων και των ποσοτικών και πολύ περισσότερο των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της, καθίσταται υδραυλικά αδιέξοδη, τεχνικά προβληματική, περιβαλλοντικά επιβαρυντική, οικονομικά δυσβάστακτη και διαχειριστικά λανθασμένη. Η αιεφορική προσέγγιση του θέματος προσπαθεί να «μιμηθεί» την φύση. Αυτό, πέραν των άλλων, σημαίνει ότι η διαχείριση των νερών της βροχής αντιμετωπίζεται όχι απλά ως ένα τεχνικό έργο αλλά πρωτίστως ως σχεδιασμός του χώρου με έμφαση στην λειτουργικότητα, την αύξηση της θελκτικότητας της περιοχής και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Για την επίτευξη του στόχου της αειφορικής διαχείρισης της αστικής απορροής έχουν αναπτυχθεί πλήθος τεχνικών, διατάξεων και διαχειριστικών μέτρων τόσο δομικών όσο και ρυθμιστικών που στοχεύουν στην μείωση των επιπτώσεων από την αστικοποίηση με την εξοικονόμηση νερού, την αντιπλημμυρική προστασία, την απορρύπανση, την επανατροφοδότηση των υδροφορέων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της αισθητικής αξίας του. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τόσο οι Βέλτιστες αυτές Τεχνικές Διαχείρισης (ΒΕΤ) της απορροής όσο και τα όρια εφαρμογής τους, το κόστος, η μεθοδολογία λήψης αποφάσεων για την επιλογή τους, οι ανάγκες συντήρησης τους κλπ Η διαχείριση των ομβριων απορροών, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, προϋποθέτει γενικότερο σχεδιασμό με κυρίαρχο στοιχείο τον σχεδιασμό του χώρου. Προϋποθέτει την συνάντηση της υδραυλικής με την χωροταξία και την πολεοδομία, την κτιριακή αρχιτεκτονική και την αρχιτεκτονική του τοπίου. Με βάση τις παραπάνω αρχές διερευνώνται οι δυνατότητες εφαρμογής των βέλτιστων τεχνικών διαχείρισης στον χώρο του υπό κατασκευή Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών μεσα από την ανάλογη οργάνωση του χώρου αυτού με σκοπό να αναδειχθούν οι δυνατότητες εφαρμογής των εναλλακτικών αντιλήψεων στον Ελλαδικό χώρο, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν και οι δυσκολίες που εμφανίζονται.

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.