Search Results (7 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.23 seconds

 
Reference Collection (X) Government (X)

       
1
Records: 1 - 7 of 7 - Pages: 
  • Cover Image

Ka'Ehuikimanoopu'Uloa

By: William Henery

The Hale Kuamoo–Hawaiian Language Center supports and encourages expansion of Hawaiian language as the medium of education, business, government, and other contexts of social life in Hawaii. The Center provides professional and material resources necessary to address this goal including educational support in the development of curriculum materials for Hawaiian medium education, teacher training, Na Maka O Kana Hawaiian language newspaper, and the Mamaka Kaiao dictionary of contemporary Hawaiian terms....

He wahi manao hoolauna keia no ka poe e heluhelu mai ana i keia mookaao i hooili ia mai ia kakou e na kupuna o Hawaii nei. Ua hanau ia mai ka mea nona keia moolelo, o ia hoi o Kaehuikimanoopuuloa, ma ke ano he mano, a ua kapa ia kona inoa ma muli o ka lauoho ehu o ke akua mano kaulana o Puuloa, o Kaahupahau. A ia oukou e heluehlu ana i keia mookaao no Kaehuiki a me kona mau hoaalii mano, e kupu mai ana paha he mau ninau no ua poe mano nei. No ka mea, ua kapa ia kona inoa ma muli o ka lauoho o kona kupunawahine o Kaahupahau, aka, he lauoho no anei ko ka mano A i ole ia, he mano ehu no ua akua wahine la He mookaao kahiko loa keia mai ka wa poliuliu mai o Hawaii nei, a ua lilo no paha keia moolelo nei i mookaao ma muli o ka aui ana o ke auo ka manawa. A no laila, he mau alii kino kanaka anei keia mau mano i ka wa e ola ana lakou A oiai hoi no na ohana mano lakou, i ka hoomanao ana o ko kakou poe kupuna ia lakou, ua hoomanao ia anei keia poe alii ma ke ano he mau mano maoli Aole kakou e hoole ana i ka manao he poe mano maoli no keia mau alii i loko o nei moolelo, a aole hoi e hoole ana i ka manao he poe alii kino kanaka i hoomanao ia...

Read More
  • Cover Image

Ka Mo'Olelo O Lonoikamakahiki

By: Abraham Fornander

The Hale Kuamoo–Hawaiian Language Center supports and encourages expansion of Hawaiian language as the medium of education, business, government, and other contexts of social life in Hawaii. The Center provides professional and material resources necessary to address this goal including educational support in the development of curriculum materials for Hawaiian medium education, teacher training, Na Maka O Kana Hawaiian language newspaper, and the Mamaka Kaiao dictionary of contemporary Hawaiian terms....

He Alii nui o Lonoikamakahiki no ka mokupuni o Hawaii ma hope iho o ko Keawenuiaumi make ana; he kanaonokumamaha hanauna maia Wakea mai. O Keawenuiaumi kona makua kane, a o Kaihalawai kona makuahine; ma Napoopoo kona wahi i hanau ai, a ma laila no o ia i hanai ia ai a nui, e kona mau kahu, e Hauna laua me Loli, a me ka laua wahine o Kohenemonemo. I ko Lonoikamakahiki wa opiopio, oiai ua hoomaka ae kona noonoo ana, i ia manawa nana aela o Lonoikamakahiki, e kau ana na mea lealea a kona makua kane he nui ma loko o ka hale alii. Ike aela o ia e kau ana na ihe pahee. Nana loihi aela o ia, a liuliu, a laila, ninau akula o ia i kona mau kahu: “He aha keia mau mea loloa e kau nei i luna o ka hale”...

Kona Ao ia ana i ka Wa Opiopio. 1 -- Ko Lonoikamakahiki Imi ana i na Hana Oi o ka Waiwai. 6 -- Ka Ili Mua ana o ka Aina ia Lonoikamakahiki. 10 -- Ka Holo ana o Lonoikamakahiki i Oahu; Ko Ohaikawiliula Hiki ana mai; Ko Lonoikamakahiki Hoopaa ana me Kakuhihewa. 13 -- Ka Pili Ana O Kakuhihewa Me Lonoikamakahiki. 7 -- Ka Hoopapa Alua ana, Akolu, Aha, a me ka Lima, a me ka Hiki ana mai o Kaikilani. 6 -- Ka Hoopapa hou ana o Kakuhihewa me Lonoikamakahiki no Hauna. 41 -- Ka Hoike ana a Lonoikamakahiki i ka Iwi o na Alii i Make ia Keawenuiaumi. 45 -- Na Hoouka Kaua a Lonoikamakahiki. 52 -- Ka Hee ana o Kanaloakuakawaiea me na Kipi; Ka Lanakila ana o Lonoikamakahiki. 55 -- Ka Holo ana o Lonoikamakahiki i Maui e Ike me Kamalalawalu. 58 -- Ka Hoi ana o Kauhipaewa a me Kihapaewa i Hawaii; Ka Holo ana o Kamalalawalu i Hawaii. 63 -- Ka Hoouka Kaua ana ma Waimea; Ka Lanakila ana o Lonoikamakahiki; Auhee o Kamalalawalu me Kona Make ana. . 68 -- Ka Hooponopono Hou ana o Lonoikamakahiki i ke Aupuni; Kona Holo ana i Kauai; Haalele ia o Lonoikamakahiki e ka Lehulehu. 74 -- Hoonoho ia o Kapaihiahilina i Kuhina Nui; Ka Imihala ia ana; Kana Mele Aloha. 77...

Read More
  • Cover Image

Ye Gads! What if this 'stuff' is true?

By: Author

The material on these pages was compiled over many years and is the result of one person’s desire to figure out whether there is anything in our actions that must be ‘absolute’ or if all concepts of everything really are relative, based entirely on each person’s individual beliefs. A uniquely different kind of ‘trip’ took place after the compiler of this ‘stuff’ had a very heated argument with someone else when one of them yelled, “...well, your truth isn’t my truth!” What an amazing ‘trip’ it was......

1) FŌGIE/FRŌGIE comparison 2) ‘Garden Scene’ comparisons of certain commands 3) “Do it!” commands 4) dictionary command – D words 5) ‘Daniel’ details - ISLAM - CHRISTIANITY - JUDAISM 6) Imagery - oil rigs - stock markets 7) Procrastinating with LIBERTY 8) Finger-walking ‘assignment’ and MESSAGE given using numbers: - 379 - 213 - 383 and books: - Bible - Qur’ân - others 9) Symbolism development - circles - triangles - colors - cross - pyramid 10) Fruit... 11) Another Age 12) So what!!! or So what??? 13) Quotes/Media Events - “Restoring Honor” Rally - “One Nation Working Together” Rally - Comedy Rally - 9-11 14) “IMAGINE – THE FŌGIE WAY” 15) Developing another Word Picture: a Muslim and a Mormon 16) ‘RELIGION RAILS’ 17) 10 Cannots by Abraham Lincoln 18) ‘THE PROTESTER’ categories 19) ‘GOOD’ standards 20) Pledge of Allegiance change and TRUE REPUBLIC concept 21) TOUGH LOVE – WE, THE PEOPLE 22) Commander-in-Chief 22) Politics 23) Changes in Government (Federal) - Term Limits - Taxes - Government Reorganization/Balanced Budget - Social Security - Federal Assistance - Education - Health Ca...

Read More
  • Cover Image

He Moolelo Kaao No Iwa

By: Kapulani Antonio

The Hale Kuamoo–Hawaiian Language Center supports and encourages expansion of Hawaiian language as the medium of education, business, government, and other contexts of social life in Hawaii. The Center provides professional and material resources necessary to address this goal including educational support in the development of curriculum materials for Hawaiian medium education, teacher training, Na Maka O Kana Hawaiian language newspaper, and the Mamaka Kaiao dictionary of contemporary Hawaiian terms....

Ua pai ia He Moolelo Kaao no Iwa i ka nupepa Ka Hoku o Hawaii i ka makahiki 1908. A ua pai hou ia me ka hahai ana i ke kulekele no ka hoano hou, ka hooponopono a me ka loihape ana e ka Hale Kuamoo. O kekahi laana ka waiho ana i na huaolelo i hoomaaka ia ma ke ano he hoike manao o ka mea kakau. Ua hookomo ia hoi ka manao o ka hoano hou ma na kuhia o lalo. Eia hou, na ka mea hoano hou no i haku i na olelo ma na kahaapo kihikihi [ ] ma muli o ka pelu ia o ke kope kumu. Ua hoano hou ia keia moolelo no ka hoike ana i kekahi manao no ka aihue. He moolelo kaao keia no kekahi aihue kaulana i kapa ia kona inoa o Iwa. O ka aihue kana hana, a o ia no ka oi o na aihue a pau a puni o Hawaii pae aina. Ua olelo ia, ua aihue o Iwa, ia ia hoi ma ka opu o kona makuahine. Ua hoolono ia akula kona kaulana, a ua kaao maila. He mookaao wale no paha keia He mea i haku wale ia paha He kanaka maoli no paha o Iwa Aole maopopo lea ia kakou, aka, o kekahi waiwai o ka moolelo, he hoike i ka manao, na kuuna, ka moomeheu a me ke kuanaike ao o na kupuna. I keia wa, ke noonoo kakou i keia hana o ka aihue, noonoo ia he mea maikai ole, he ae kanawai, he hewa. A ao...

Read More
  • Cover Image

Hulili Vol. 1 No. 1 2004

By: Shawn Malia Kanaiaupuni, Ph. D.

Welina mai! Welcome to the inaugural issue of Hulili, a multidisciplinary, peer-reviewed journal on Hawaiian well-being. The word hulili is defined as “ladder, bridge, as to scale a cliff or cross a gully” (Hawaiian Dictionary, Pukui & Elbert, 1986, p. 89). Our vision for Hulili is to create a multidisciplinary forum for current research that examines the nature, needs, and strengths of Hawaiians, their families, and their communities. We believe that through collaboration and critique, Hulili will foster new connections and shared insights and mobilize greater Hawaiian well-being. The seeds of this work were planted last year at Kamehameha Schools’ first annual research conference on the education and well-being of Hawaiians. The Policy Analysis & System Evaluation (PASE) department at Kamehameha Schools planned and hosted the three-day event that brought together researchers, educators, and other professionals from various fields dedicated to improving Hawaiian well-being. The result was a powerful exchange of current findings, recent data, and new challenges from areas including health, medicine, education, social work, e...

The Economy: A Western Tool to Achieve Our Native Goals-Robin Puanani Danner -- 7 -- Indigenous Heuristic Action Research: Bridging-Western and Indigenous Research Methodologies-Ku Kahakalau -- 19 -- Where Can We Collectively Be That Is Greater Than Where We Are Now?-Maenette K. P. Benham -- 35 -- Identity and Diversity in Contemporary Hawaiian Families:-Ho?i Hou i ka Iwi Kuamo?o-Shawn Malia Kana?iaupuni -- 53 -- A Macro Portrait of Hawaiian Families-Ivette Rodriguez Stern, Sylvia Yuen, and Marcia Hartsock -- 73 -- Factors Affecting Choice of Kith and Kin Care by Families-Receiving Child-Care Subsidies -- 93 -- Issues Central to the Inclusion of Hawaiian Culture in K-12 Education-Alice J. Kawakami -- 111 -- Best Practices in a Hawaiian Kindergarten: Making a Case-for Na Honua Mauli Ola-Lisa S. Goldstein and Lilinoe Andrews -- 133 -- Modern Hawaiian Migration: Brain Drain or Brain Gain?-Nolan J. Malone -- 149 -- Hawaiian Children’s Developmental Understanding of Race and Culture-Stephen M. Quintana, Elissa Chun, Salynn. Gonsalves,-William D. K. Kaeo, and Lahela Lung -- 173 -- No ke Ola Pono o ka Lahui Hawai?i:-The Protection and Perp...

Read More
  • Cover Image

Hawaiian Dictionary

By: Mary Kawena Pukui

Authors rarely have the privilege, after twenty-five years, of revising a work of considerable size. We are grateful to have had this privilege, because the need for a complete revision of the Hawaiian Dictionary has long been evident, judging from the response of scholars and of many other readers, not only in Hawai?i, but from all parts of the world. Work of revision, begun in 1972, has taken so long that the compilers often wondered if they would live to see the final form of this labor of love. In this preface we review the additions and changes that have been incorporated in this latest edition. About 3,000 new entries have been added to the Hawaiian-English section, bringing the total number of entries in that section to about 29,000. Almost certainly it is the largest and most complete of any Polynesian dictionary. Partly because of the increased interest in Hawaiiana, many books have appeared since the first edition was compiled in the early 1950s. Those sources most productive of new entries and additional meanings of old entries include the following (see the References for bibliographic details): Handy and Pukui 1958, Ii...

In the revised dictionary we have attempted to credit Greek, Hebrew, and Latin as sources of many loan words in Hawaiian, drawing on Elbert and Knowlton's unpublished paper (1985) that lists words probably from Greek (mostly in the New Testament), Hebrew (mostly in the Old Testament), and Latin (mostly of non-Hawaiian animals and terms for Christian services). We found that the meanings of Hawaiian words in the King James Version (KJV) differed considerably from those in the Revised Standard Version (RSV) of 1946–1952 (Old Testament) and 1971 (New Testament). In such cases both definitions are given, the RSV meanings appearing first, as presumably based on later research. There is no assurance that all such differences in the two versions are noted. In the table below are listed a few of the many words from Greek, Hebrew, and Latin with RSV glosses that differ from KJV glosses. Notice that in every case the alternate spelling (with non-Hawaiian letters) clearly reflects the source language. Notice also that the Hawaiian loan words of Greek origin in this short list end in o; this is probably because of the frequency of Greek w...

Read More
  • Cover Image

Atlas of Hawai'I

By: Department of Geography, University of Hawaii at Hilo

The long-awaited third edition of the Atlas of Hawai'i is entirely revised in content and design. It is divided into six sections, five of which are abundantly illustrated. The first contains detailed reference maps with place names for towns, mountains, bays, harbors, and other features; geographical descriptions of the state and the main islands; and an introduction to Hawaiian place names. This is followed by four sections on the physical, biotic, cultural, and social aspects of the Hawai'i environment. Geology, climate, the ocean, water, soils, and astronomy are among the topics discussed in "The Physical Environment." Next the special character of terrestrial and marine ecosystems is described in "The Biotic Environment." "The Cultural Environment" considers the people of Hawai'i. The diversity of the state's cultures is treated in chapters on history and languages as well as archaeology, religion, and the arts. "The Social Environment" treats such elements as the economy, government, and tourism. The sixth and final section comprises a statistical supplement, bibliography, and gazetteer for the reference maps. Readers of th...

Eo e ku'u lei mokupuni o na kai 'ewalu- I call to you, acknowledge O my lei islands of the eight seas. Located between 19 and 22 degrees north latitude, Hawai'i is the southernmost state in the United States and has the same general latitude as Hong Kong and Mexico City. It is situated almost in the center of the Pacific Ocean and is one of the most isolated yet populous places on Earth. The west coast of North America, for example, is 2,400 miles (3,900 kilometers) from Honolulu, and Japan is 3,800 miles (6,100 kilometers) away. Six time zones separate Hawai'i from the eastern United States. This means that 9:00 A.M. (eastern standard time) in Washington, D.C. and New York City is 6:00 a.m. in Los Angeles and 4:00 a.m. in Hawai'i....

Preface -- ix -- Acknowledgments -- xi -- Introduction -- xiii -- Kaua'i and Ni'ihau -- 3 -- O'ahu -- 7 -- Moloka'i and Lana'i -- 11 -- Maui -- 14 -- Hawai'i -- 17 -- Northwestern Hawaiian Islands -- 23 -- Hawaiian Place Names -- 26 -- Mapping and Geodesy -- 29 -- Geology -- 37 -- Geothermal Resources -- 47 -- Climate -- 49 -- Hawai'i and Atmospheric Change -- 60 -- Paleoclimate and Geography -- 64 -- Natural Hazards -- 67 -- Earthquakes -- 69 -- Volcanic Hazards on the Island of Hawai'i -- 72 -- Hurricanes -- 74 -- Tsunamis -- 76 -- Coastal Hazards -- 79 -- The Ocean -- 82 -- Water -- 87 -- Soils -- 92 -- Astronomy -- 97 -- Biogeography -- 103 -- Evolution -- 107 -- Marine Ecosystems -- 111 -- Terrestrial Ecosystems -- 121 -- Birds -- 130 -- Native Plants -- 135 -- Insects and Their Kin -- 140 -- Hawaiian Tree Snails -- 144 -- Alien Species and Threats to Native Ecology -- 146 -- Endangered and Threatened Species -- 150 -- Protected Areas -- 154 -- Archaeology -- 161 -- History -- 169 -- Population -- 183 -- Languages -- 198 -- Religion -- 201 -- Architecture -- 205 -- Museums and Libraries -- 208 -- Culture and the Arts -- 211 --...

Read More
       
1
Records: 1 - 7 of 7 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.