World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Autonomous Prefecture

 

Autonomous Prefecture

This article is part of the series:
Administrative divisions of China


History of the political divisions of China

Autonomous prefectures (Chinese: 自治州; pinyin: zìzhìzhōu) are one type of autonomous areas of China, existing at the prefectural level, with either ethnic minorities forming over 50% of the population or being the historic home of significant minorities. All autonomous prefectures are mostly dominated, in population, by the Han Chinese. The official name of an autonomous prefecture includes the most dominant minority in that region, sometimes two, rarely three. For example, a Kazakh (Kazak in official naming system) prefecture may be called Kazak Zizhizhou. Like all other prefectural level divisions, autonomous prefectures are divided into county level divisions. There is one exception: Ili Kazak Autonomous Prefecture contains two prefectures of its own. Under the Constitution of the People's Republic of China, autonomous prefectures cannot be abolished.

List of Autonomous prefectures

Province Name Simplified Chinese Pinyin Designated minority Local name Capital
Gansu Linxia Hui Autonomous Prefecture 临夏回族自治州 Línxià Huízú Zìzhìzhōu Hui (The Hui speak Chinese) Xiao'erjing: لٍ ﺷﯿَا ﺧُﻮِ ذُﻮْ ذِ جِ ﺟِﻮْ Linxia
Gansu Gannan Tibetan Autonomous Prefecture 甘南藏族自治州 Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan: Template:Bo-textonly
Kan-lho Bod-rigs rang-skyong-khul
Hezuo
Guizhou Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture 黔东南苗族侗族自治州 Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu Miao and Dong Hmong: Cheej Toob Naj Mioj Txhwj Toom Txhwj Txim Tsim Tsawb
Dong - ?
Kaili
Guizhou Qiannan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 黔南布依族苗族自治州 Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu Buyei and Miao Buyei: ?
Hmong: Cheej Naj Pwm Yi Txhwj Mioj Txwj Txim Tsim Tsawb
Duyun
Guizhou Qianxi'nan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 黔西南布依族苗族自治州 Qiánxī'nán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu Buyei and Miao Buyei: ?
Hmong: Cheej Xyi Naj Pwm Yi Txhwj Mioj Txwj Txim Tsim Tsawb
Xingyi
Hubei Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 恩施土家族苗族自治州 Ēnshī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu Tujia and Miao Tujia: ?
Hmong: EE Si Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Enshi
Hunan Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 湘西土家族苗族自治州 Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu Tujia and Miao Tujia: ?
Hmong: Xyaa Xyi Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Jishou
Jilin Yanbian Korean Autonomous Prefecture 延边朝鲜族自治州 Yánbiān Cháoxiǎnzú Zìzhìzhōu Korean Korean: 연변 조선족 자치주
Yeonbyeon Joseonjok Jachiju
Yanji
Qinghai Haibei Tibetan Autonomous Prefecture 海北藏族自治州 Hǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan: Template:Bo-textonly
Mtsho-byang Bod-rigs rang-skyong-khul
Haiyan County
Qinghai Hainan Tibetan Autonomous Prefecture 海南藏族自治州 Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan: Template:Bo-textonly
Mtsho-lho Bod-rigs rang-skyong-khul
Gonghe County
Qinghai Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黄南藏族自治州 Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan: Template:Bo-textonly
Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul
Tongren County
Qinghai Golog Tibetan Autonomous Prefecture 果洛藏族自治州 Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan: Template:Bo-textonly
Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul
Maqên County
Qinghai Gyêgu Tibetan Autonomous Prefecture
Yushu (Yüxü) Tibetan Autonomous Prefecture
玉树藏族自治州 Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan: Template:Bo-textonly
Yul-shul Bod-rigs rang-skyong-khul
Gyêgu County
Yushu (Yüxü) County
Qinghai Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture 海西蒙古族藏族自治州 Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu Mongol and Tibetan Tibetan: Template:Bo-textonly
Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul
Delhi
Sichuan Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture 阿坝藏族羌族自治州 Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu Tibetan and Qiang Tibetan: Template:Bo-textonly
Rnga-ba Bod-rigs dang Chavang-rigs rang skyong khul
Barkam County
Sichuan Garzê Tibetan Autonomous Prefecture 甘孜藏族自治州 Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan: Template:Bo-textonly
Dkar-mdzes Bod-rigs rang-skyong khul
Kangding County
Sichuan Liangshan Yi Autonomous Prefecture 凉山彝族自治州 Liángshān Yízú Zìzhìzhōu Yi
Niepsha Nuosu Zytjiejux dde Zho
Xichang
Xinjiang Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture 克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu Kyrgyz Kyrgyz: كىزىلسۋ كىزگىز اۆتونومييالى وبلاستى
(Cyrillic: Кызыл-Суу Кыргыз aвтоном oблусу)
Artux
Xinjiang Bortala Mongol Autonomous Prefecture 博尔塔拉蒙古自治州 Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu Mongol Mongolian: ᠪᠣᠷᠣᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ
(Cyrillic: Борталын Монгол өөртөө засах тойрог)
Bortala
Xinjiang Changji Hui Autonomous Prefecture 昌吉回族自治州 Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu Hui (The Hui speak Chinese) Xiao'erjing: ﭼْﺎ جِ ﺧُﻮِ ذُﻮْ ذِ جِ ﺟِﻮْ Changji
Xinjiang Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture 巴音郭楞蒙古自治州 Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu Mongol Mongolian: ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ
(Cyrillic: Баянголын Монгол өөртөө засах тойрог)
Korla
Xinjiang Ili Kazakh Autonomous Prefecture
(Altay Prefecture)
(Tacheng Prefecture)
伊犁哈萨克自治州
(阿勒泰地区)
(塔城地区)
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu
(Ālètài Dìqū)
(Tǎchéng Dìqū)
Kazakh Kazakh: ىله قازاق اۆتونومىيالى وبلىسى‎ (Cyrillic: Іле Қазақ автономиялы облысы)
(Kazakh: ئالتاي ۋىلايىتى‎; Cyrillic: Алтай аймағы)
(Kazakh: تارباعاتاي ايماعى‎; Cyrillic: Тарбағатай аймағы)
Yining
(Altay)
(Tacheng)
Yunnan Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture 德宏傣族景颇族自治州 Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu Dai and Jingpo Zaiwa:Sikung Sam Zaizo Byumyu Yumsing Upkang Mau Luxi
Yunnan Nujiang Lisu Autonomous Prefecture 怒江傈僳族自治州 Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu Lisu / Nolmut lisu shit jilqait guatshit zhou Lushui County
Yunnan Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture 迪庆藏族自治州 Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan: Template:Bo-textonly
Bde-chen Bod-rigs rang-skyong khul
Xamgyi'nyilha County
Xianggelila (Shangri-La) County
Yunnan Dali Bai Autonomous Prefecture 大理白族自治州 Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu Bai Bai: Darl•lit Baif•cuf zirl•zirl•zox Dali
Yunnan Chuxiong Yi Autonomous Prefecture 楚雄彝族自治州 Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu Yi Yi: ? Chuxiong
Yunnan Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture 红河哈尼族彝族自治州 Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu Hani and Yi Yi: ?
Hani: Haoqhoqzel
Mengzi County
Yunnan Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture 文山壮族苗族自治州 Wenshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu Zhuang and Miao Zhuang: ?
Hmong: Veej Sa Tsuaam Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Wenshan County
Yunnan Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture 西双版纳傣族自治州 Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu Dai Jinghong

Ethnic composition of Autonomous Prefectures (2000)

Autonomous Prefecture Year created Province Titular
ethnic group
 % Other minorities  % Han population Total population
Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture 1953 Sichuan Tibetan 54,00 % Qiang 18,00 % 25,00 % 873,000
Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture 1954 Xinjiang Mongol 4.12 % Uyghur 32,7 % 57,5 % 1,224,080
Bortala Mongol Autonomous Prefecture 1954 Xinjiang Mongol 5.64% Uyghur 12,53 % 67,19 % 472 918
Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture 1958 Yunnan Miao 12.94 % Zhuang 30,04 % 41,99 % 3 400 000
Gannan Tibetan Autonomous Prefecture 1953 Gansu Tibetan 51.44 % 41.75 % 640 106
Garzê Tibetan Autonomous Prefecture 1950 Sichuan Tibetan 78.00 % 18.00 % 969 500
Golog Tibetan Autonomous Prefecture 1954 Qinghai Tibetan 91.63 % 6.59 % 155 300
Dali Bai Autonomous Prefecture 1956 Yunnan Bai 32.80 % Yi 12.94 % 50.35 % 3 480 000
Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture 1957 Yunnan Tibetan 33.12 % Lisu 27.78 % 16.39 % 374 500
Dehong Dai and Jingpo Autonomous PrefectureО 1953 Yunnan Dai 30.14 % Jingpo 11.53 % 50.66 % 1 177 000
Ili Kazakh Autonomous Prefecture 1954 Xinjiang Kazakh 25.40 % Uyghur 15.90 % 45.20 % 3 880 000
Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture 1954 Xinjiang Kyrgyz 28.32% Uyghur 63.98% 6.41% 500 007
Linxia Hui Autonomous Prefecture 1956 Gansu Hui 1 942 800
Liangshan Yi Autonomous Prefecture 1952 Sichuan Yi 44.00 % Tibetan 1.50 % 52.00 % 4 484 000
Nujiang Lisu Autonomous Prefecture 1954 Yunnan Lisu 47.13 % Bai 26.97 % 13.13 % 529 300
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture 1953 Yunnan Dai 29.89 % 29.11 % 1 064 000
Haibei Tibetan Autonomous Prefecture 1953 Qinghai Tibetan 24.15 % Hui 30.58 % 36.63 % 278 500
Hainan Tibetan Autonomous Prefecture 1953 Qinghai Tibetan 62.77% 28.06% 427 900
Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture 1954 Qinghai Mongol 7.23 % Tibetan 12.16 % 64.95 % 432 500
Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 1953 Qinghai Tibetan 66.32 % Mongol 13.54 % 7.54 % 231 700
Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture 1957 Yunnan Hani 16.60 % Yi 23.57 % 44.31 % 4 373 000
Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture 1956 Guizhou Miao 41.48 % Dong 31.40 % 19,30 % 3 992 000
Qiannan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 1956 Guizhou Buyei 32.46 % Miao 13.37 % 43.37 % 3 723 000
Qianxi'nan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 1982 Guizhou Buyei 30.04 % Miao 7.51 % 57.53 % 3 012 000
Changji Hui Autonomous Prefecture 1954 Xinjiang Hui 11.55% Kazakh 7.98% 75.14% 1 353 742
Chuxiong Yi Autonomous Prefecture 1958 Yunnan Yi 26.31 % Lisu 2.03 % 67.45 % 2 684 000
Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 1983 Hubei Tujia 45.00 % Miao 5.45 % 47.24 % 3 800 000
Gyêgu Tibetan Autonomous Prefecture 1951 Qinghai Tibetan 97.25 % 2.56% 310 800
Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 1957 Hunan Tujia 34.67 % Miao 31.85 % 3 650 000
Yanbian Korean Autonomous Prefecture 1952 Jilin Korean 36.3% 60.3% 2 184 000

Former autonomous prefectures of China

  • Hainan Li and Miao Autonomous Prefecture (1952–1988) in Guangdong
  • Qianjiang Tujia and Miao Autonomous Prefecture (before 1997) in Sichuan

Administrative prefecture level units with a population of 30% or more of ethnic minorities

Excluding prefecture level units of Autonomous regions in 2000.
  • Hebei: Chengde (Han - 55.32%, Manchu - 39.87%)
  • Liaoning: Benxi (Han - 66.84%, Manchu - 30.22%), Dandong(Han - 64.11%, Manchu - 32.99%)
  • Hunan: Zhangjiajie (Tujia - 68.40%, Han - 22.81%), Huaihua (Han - 61.33%, Dong - 17.42%, Miao - 15.63%)
  • Guizhou: Anshun (Han - 61.6%, Buyei - 16.92%, Miao - 14.27%), Tongren (Tujia - 37.81%, Han - 31.76%, Miao - 14.87%, Dong - 11.41%)
  • Yunnan: Yuxi (Han - 68,18%, Yi - 19,32%), Pu'er (Han - 40,92%, Hani - 16,98%, Yi - 16.58%, Lahu - 11.47%), Lijiang (Han - 42.71%, Nasi 20.51%, Yi - 18.68%, Lisu - 9.62%), Lincang (Han - 61.22%, Dai - 15.77%, Lahu and Va - 9.76%)
  • Qinghai: Haidong (Han - 56.33%, Hui - 20.38%, Tibetan - 9.2%, Tu - 8.06%)

See also

External links

  • Regional Autonomy for Ethnic Minorities in China

Template:Types of administrative country subdivision

This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.